E-Office
การจัดลำดับการดำเนินงาน
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ข้อมูลการวิเคราะห์
แรงงานอาชีพรายจังหวัด
การจัดการองค์ความรู้
ความเข้าใจ
กิจกรรมการประชุม
ความร่วมมือ
ระฆังความร่วมมือ
เด็กดีศรีอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
ผู้ดูแลระบบ
การจัดการองค์ความรู้


ลำดับชื่อเรื่อง
1 รายงานการวิจัย แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ดาวน์โหลด
2 รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
3 รายงานการวิจัย เรื่องการวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิตและพัมนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ดาวน์โหลด
4 รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัมนากำลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดาวน์โหลด
5 โครงการวิจัยการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัมนากำลังคนในระดับกลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
6 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 ดาวน์โหลด
7 รายการวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายโครงการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอำเภอ ดาวน์โหลด
8 นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด
9 รายงานการวิจัยการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ดาวน์โหลด
10 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดาวน์โหลด
11 รายงานการศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย:เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน ดาวน์โหลด
12 รายงานการวิจัยเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ ดาวน์โหลด
13 การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้วยบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ดาวน์โหลด
14 การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลด
15 กระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง:กรณีตัวอย่างบ้านกาญจนาภิเษก ดาวน์โหลด
16 รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด
17 ความไม่สมดุลของตลาดแรงงานไทยนัยของการขาดแคลนแรงงาน ดาวน์โหลด
18 บทบาทและผลกระทบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน ดาวน์โหลด
19 แบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดตั้งสถานศึกษาในระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
20 การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่๑ ดาวน์โหลด
21 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. 2555-2558) ดาวน์โหลด
22 รายงานประจำปี 2554 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลด
23 สถิติการศึกษาของประเทสไทยปีการศึกษา 2553 ดาวน์โหลด
24 สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
25 รายงานผลการวิจัย การศึกษาแนวโน้มความสนใจในการทำงานและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกลุ่ม Generation Y ดาวน์โหลด
26 RESEARCH RESULTS Study on Interest in Work and Preparation for the Implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) of Generation Y ดาวน์โหลด
   หน้าหลัก |  กว่าจะเป็น v-cop |  คำขวัญ v-cop |  โครงสร้าง v-cop |  ทำเนียบ v-cop |  คณะทำงานระดับชาติ |  ข่าว |  ดาวโหลดใบงาน |  เช็ค E-Mail |  Webboard 
href="http://www.pornoizlerik.com/porno/anal-porno.html" title="anal porno">anal porno mature porno japon porno