หน้าหลัก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ข้อมูลสมาชิก
  รายงานความต้องการแรงงาน
  รายงานแนวโน้มความต้องการแรงงาน
  ผู้ประกอบการหาคน
  เข้าสู่ระบบ

ขนาดที่ตั้งและขนาด

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร่ ) คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภูมิภาคนี้ ขนาดของพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย

จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
  ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและสระแก้ว
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

ปริมาณน้ำฝน สถิติในปี พ . ศ . 2546 มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,085 มิลลิเมตร ( ฝนตก 127 วัน ) เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ทำให้เดือนกันยายนมีฝนตกมากที่สุด วัดได้ 298.9 มิลลิเมตร ( ฝนตก 22 วัน ) เดือนมกราคมมีฝนตกน้อยที่สุด วัดได้ 0.7 มิลลิเมตร

อุณหภูมิ ปี พ . ศ . 2546 มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 37.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 14.6 องศาเซลเซียสเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดมาจากประเทศจีน

ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยทั้งปีสูงสุดประมาณ 30.2 % และต่ำสุดประมาณ 22.4 %

การปกครองและการบริหาร

จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองเป็น 26 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ 287 ตำบล 3,645 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอคง อำเภอครบุรี อำเภอจักราช อำเภอโชคชัย อำเภอชุมพวง อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนแดง อำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง อำเภอหนองบุญมาก อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอบัวใหญ่ อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอประทาย อำเภอพิมาย อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอเสิงสาง กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอห้วยแถลง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กิ่งอำเภอเมืองยาง กิ่งอำเภอเทพารักษ์ กิ่งอำเภอพระทองคำ กิ่งอำเภอบัวลาย และกิ่งอำเภอสีดา

ป่าไม้

ข้อมูลจากส่วนภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปี พ . ศ .2543 รายงานว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ทั้งสิ้น 170,111 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 106.3 ล้านไร่ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 33.09 % ของพื้นที่ประเทศ

สำหรับในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา นั้น พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ทั้งสิ้น 3,274.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.045 ล้านไร่ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 15.74 % ของพื้นที่จังหวัด

ประชากร

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2546 จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศและเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรทั้งสิ้น 2,581,244 คน เป็นชาย 1,280,671 คน เป็นหญิง 1,300,573 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62 เป็นหญิงร้อยละ 50.38 และพบว่ามีประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 557,733 คน อายุระหว่าง 15-60 ปี จำนวน 1,680,677 คน และอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 343,234 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5, 65.1 และ 13.3 ของประชากรทั้งหมด อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา รองลงมาคือ อำเภอปากช่อง อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอบ้านเหลื่อม

สำหรับจำนวนประชากรในจังหวัดนั้น มีการเพิ่มขึ้น ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

เพศ /
ปี พ . ศ .

2540

2541

2542

2543

2544

2545

ชาย

1,249,077

1,259,424

1,261,626

1,263,823

1,272,823

1,280,671

หญิง

1,261,762

1,274,863

1,279,036

1,282,488

1,292,862

1,300,573

รวม

2,510,839

2,534,287

2,540,662

2,546,311

2,565,685

2,581,244

จำนวนประชากรชาย – หญิง

ความหนาแน่นของประชากร 126 คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ ในเขตเทศบาล 6,463 คน ต่อตารางกิโลเมตร และนอกเขตเทศบาล 102 คน ต่อตารางกิโลเมตร อำเภอเมือง มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด 579 คน ต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาอำเภอแก้งสนามนาง 355 คนต่อตารางกิโลเมตร อำเภอที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด ได้แก่อำเภอจักราช 16 คนต่อตารางกิโลเมตร

จากการที่จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่กว้างขวาง ลักษณะทางภูมิประเทศก็แตกต่างกัน ประกอบกับมีการอพยพของราษฎรในจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาทำมาหากินเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประชาชนมีภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

  • กลุ่มสังคมเก่า หรือกลุ่มคนไทยโคราช ภาษาที่ใช้คือ ภาษาโคราช
  • กลุ่มสังคมใหม่ เป็นกลุ่มที่เข้ามาอยู่ใหม่ ภาษาที่ใช้ก็สุดแต่ว่ามาจากจังหวัดใด
  • กลุ่มคนไทยอีสาน มีลักษณะสังคมไทยกึ่งลาว ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาลาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nakhonratchasima.go.th